Teavita ebaseaduslikust sisust

Interneti aadress, mille kohta vihje tehakse ning millise sisuga materjalidest teavitate, on vihje saatmisel täitmiseks kohustuslikud andmeväljad.

Lisainformatsiooni edastamine ei ole kohustuslik. Teabe saatmise puhul ilmub veebilehele automaatteavitus, et vihje on vastu võetud.

Infot ebaseaduslikku sisu esitavast materjalist saab anda anonüümselt, st et teabe andja ei pea oma isikuandmeid märkima.

* tärniga märgistatud andmeväljad on kohustuslikud täitmiseks.

  • (nt portaali/foorumi kasutajanimi, kiirsuhtluse (inglise keeles instant messaging, s.t näiteks ICQ, Skype, Yahhoo wms) või mõne muu suhtluskeskkonna kasutajanimi, e-kirja aadress, e-kirja vestlused)

Mis on vihjeliin?

Vihjeliin on MTÜ Lastekaitse Liit poolt pakutav veebipõhine tasuta teenus www.vihjeliin.ee, mis võimaldab interneti kasutajal edastada teavet internetis levivast ebaseadusliku sisuga materjalist – laste seksuaalne väärkohtlemine, laste kaubitsemine (inimkaubandus). Teabe saab edastada anonüümselt ilma teavitaja isikuandmeid välja selgitamata ja salvestamata.

Laste seksuaalset väärkohtlemist sisaldavad materjalid, nende levitamine, tarbimine ja tootmine rikub ohvriks langenud lapse õigusi, au, väärikust ja kehalist puutumatust. Sageli on internetis levitatava lapsi seksuaalses/erootilises kontekstis esitatava materjali eesmärk juhtida laste vastu ebatervet seksuaalset huvi tundvaid inimesi ühendust võtma suletud kogukondadega, mille liikmed kasutavad laste seksuaalset enesemääramisõigust rikkuvaid materjale oma haiglasliku kire ja fantaasia rahuldamiseks. Seejuures esineb risk, et taoline käitumine võib jõuda fantaasiast reaalsusesse ja laste otsese füüsilise ärakasutamiseni. Vihjeliini üheks eesmärgiks on ennetada selliste kuritegude toimepanemist.

Laste seksuaalse väärkohtlemise vastane töö nõuab erinevaid meetmeid ning tihedat siseriiklikku- ja rahvusvahelist koostööd. MTÜ Lastekaitse Liit teeb laste seksuaalset väärkohtlemist esitava materjali leviku tõkestamisel tihedalt koostööd teiste siseriiklike organisatsioonidega sh õiguskaitseasutustega, internetiteenuse pakkujate (inglise keeles internet service provider ehk ISP), erinevate mittetulundusühingute ning rahvusvaheliste võrgustikega INSAFE ja INHOPE.

INSAFE on Euroopa Liidu poolt rahastatav võrgustik, mis ühendab interneti turvalisema kasutamise edendamisega tegelevaid organisatsioone, vt. rohkem infot www.saferinternet.org.

INHOPE on rahvusvaheline assotsiatsioon, kuhu kuuluvad organisatsioonid, kes pakuvad veebipõhist vihjeliini tõkestamaks ebaseadusliku sisuga materjalide levikut internetis, rohkem infot http://www.inhope.org

Partnerid