Teavita ebaseaduslikust sisust

Interneti aadress, mille kohta vihje tehakse ning millise sisuga materjalidest teavitate, on vihje saatmisel täitmiseks kohustuslikud andmeväljad.

Lisainformatsiooni edastamine ei ole kohustuslik. Teabe saatmise puhul ilmub veebilehele automaatteavitus, et vihje on vastu võetud.

Infot ebaseaduslikku sisu esitavast materjalist saab anda anonüümselt, st et teabe andja ei pea oma isikuandmeid märkima.

* tärniga märgistatud andmeväljad on kohustuslikud täitmiseks.

  • (nt portaali/foorumi kasutajanimi, kiirsuhtluse (inglise keeles instant messaging, s.t näiteks ICQ, Skype, Yahhoo wms) või mõne muu suhtluskeskkonna kasutajanimi, e-kirja aadress, e-kirja vestlused)

Ebaseaduslik sisu

Käesoleva veebikeskkonna kontekstis käsitletakse ebaseadusliku sisu all eelkõige laste seksuaalset väärkohtlemist esitavat materjali (foto, video, kirjutis), st materjali, kus alaealist on kujutatud erootilises või pornograafilises situatsioonis.

Antud veebikeskkonnas ei käsitleta ebaseaduslikku sisu laiemas mõttes, st nt riigisaladuse avaldamist, autoriõiguste rikkumist, isikuandmete töötlusreeglite rikkumist ega muud.

Ebaseaduslik tegevus, millega kaasneb karistus

Eesti seaduste kohaselt on karistatav selliste piltide, filmide, kirjutiste või muu teose valmistamine ja hoidmine, teisele isikule üleandmine, näitamine või muul viisil kättesaadavaks tegemine, kus on kujutatud (KarS § 178):

a) nooremat kui 14-aastast isikut erootilises või pornograafilises situatsioonis;
b) nooremat kui 18-aastast isikut pornograafilises situatsioonis;
c) karistatav on noorema kui 14-aastase osalusel toimuv pornograafilise etteaste teadlik ja vahetu jälgimine (reaalsuses ja virtuaalselt – MSN, Skype video jne), kui alaealist oli etteastes osalemiseks kallutatud ahvatlemise, ähvardamise või muu teoga

Karistusseadustikus on teisigi kuritegusid, mis võivad olla otseselt või kaudselt seotud ebaseadusliku sisuga (KarS 157-2, 178¹, 179, 214):

1) teise isiku identiteedi (sh piltide) ebaseaduslik kasutamine (§157-2)
2) seksuaalse eesmärgiga kokkulepe lapseealisega kohtumiseks (§ 178′)
3) lapseealise seksuaalne ahvatlemine (sh pornograafilise teosega) (§179)
4) väljapressimine (sh isikust tehtud erootilise v pornograafilise materjali abil)

Elektrooniliselt esitatud ebaseaduslik teos (pilt, video, film, kirjutis) jääb ebaseaduslikuks seni, kuni ta eksisteerib s.t. ka selle hoidmine on ebaseaduslik.

Erootiline on üldjuhul selline pilt või teos, kus on last kujutatud alasti. Genitaalid võivad olla selgelt eksponeeritud, kuid ei pruugi. Laps võib olla ka aluspesus, eakohaselt sobimatus riietuses, väljakutsuvas poosis ning poos võib viidata ka seksuaaltegevusele. Seega pildi erootilisus ei ole üheselt määratud seadusega, vaid erootilisuse üle otsustavad eksperdid.

Pornograafia on selline kujutamisviis, mis teisi inimlikke seoseid kõrvale või tahaplaanile jättes seksuaalsed toimingud labaselt ja pealetükkivalt esiplaanile toob.

Eesti seaduste kohaselt on inimkaubandus keelatud ja karistatav (KarS § 133), Karistusseadustiku § 175 näeb ette karistuse inimkaubanduse eest alaealise ärakasutamise eesmärgil: noorema kui kaheksateistaastase isiku mõjutamise eest, et ta alustaks või jätkaks kuriteo toimepanemist, kerjamist, prostitutsiooniga tegelemist või tavapäratutel tingimustel töötamist või astuks modellina või näitlejana üles pornograafilises või erootilises etteastes või teoses, kui puudub karistusseadustiku §-s 133 sätestatud süüteokoosseis. Samuti on karistatav kaheksateistaastase isiku eelnimetatud tegevusele kaasaaitamine.

Lapse müümine ja ostmine on karistatav (KarS § 173).

¹ Videot käsitletakse „muu teosena“

Partnerid