Teavita ebaseaduslikust sisust

Interneti aadress, mille kohta vihje tehakse ning millise sisuga materjalidest teavitate, on vihje saatmisel täitmiseks kohustuslikud andmeväljad.

Lisainformatsiooni edastamine ei ole kohustuslik. Teabe saatmise puhul ilmub veebilehele automaatteavitus, et vihje on vastu võetud.

Infot ebaseaduslikku sisu esitavast materjalist saab anda anonüümselt, st et teabe andja ei pea oma isikuandmeid märkima.

* tärniga märgistatud andmeväljad on kohustuslikud täitmiseks.

  • (nt portaali/foorumi kasutajanimi, kiirsuhtluse (inglise keeles instant messaging, s.t näiteks ICQ, Skype, Yahhoo wms) või mõne muu suhtluskeskkonna kasutajanimi, e-kirja aadress, e-kirja vestlused)

Kaebuste esitamine

Igaühel on õigus esitada kaebus, kui tema arvates Vihjeliini teenuse osutamisel on rikutud tema õigusi.

  • Kaebuse saab esitada veebilehel oleva teavitusvormi kaudu, märkides sisuks – Muu.
  • Kaebuses peab olema märgitud kaebaja nimi, kaebuse aluseks olevad asjaolud, tagasiside saamise soov ja kontaktandmed.
  • Kaebust, mis ei sisalda kaebaja kontaktandmeid, ei menetleta.
  • Kaebusele vastatakse Vihjeliini meeskonna nimel.
  • Kaebusele vastatakse niipea kui võimalik, kuid mitte hiljem kui 10 tööpäeva jooksul.
  • Kui kaebaja ei ole rahul Vihjeliini meeskonna nimel edastatud vastusega, on kaebajal õigus pöörduda MTÜ Lastekaitse Liit poole adresseerides kaebuse e-maili aadressile liit@lastekaitseliit.ee .
  • Sel juhul menetleb kaebust MTÜ Lastekaitse Liit juhatus koos Vihjeliini projektijuhiga.
  • Igaühel on õigus pöörduda kaebusega sõltumatu järelevalveasutuse, sh Andmekaitse Inspektsiooni poole või kohtusse.

Partnerid